Majukayong Welcome

Lumaylayad taku losan tey anna sey nakwa ey kuwataku ey website. At an jitaku ey nangagammu ey mangila, ilan taku ya intudtuju taku asda ujum nu ngan annudda vus ey mangila. Dasey niigga assey website anna at dasey Gingan Apudyus ey niigga assey kuwa taku ey Minajukayong ey ginga, awad ka ey iglatu assey ili taku, da kankanta ya awad pey da ujum. Kon mabalin ey majug-an dasey ni-igga. Dasey ni-igga assey website anna at niippun bayadna ya mabalinyu ey idownload nu piunyu kon ilanyu vus pey sey muusarana ta as vumaruwan sey ili taku.

At namnamaonni ey ituruturuyyu ey mangila sey website anna ta awad vus pey mangigammuwanyu nu ngan da ambabaru ey makwamakwa ad Majukayong anna gapu assey layad Apudyus. Nu awad miibagayu (suggestions) unnu ug-uggud anda iglatu ey mangimbaga unnu mangimpi-ila sey mi-ipanggop assey ili taku anna, mabalin ey an-email kayu.

Kanana atyen ta malaylaydan taku ey mangagammu nu ngan da ambabaru ey ipippi-ilan Apudyus assey ili taku ey Majukayong gapu assey amud ey layadna an jitaku losan. “Majilangan taku atyen assey amud ey silow ey marpu an Apudyus.”